Příroda pro lidi, z.s. ...Lidi pro přírodu…

Příroda pro lidi, z.s. je spolkem, jehož posláním jsou aktivity podporující rozvoj venkova, ochranu přírody, myslivost a péči o děti a mládež. Příroda pro lidi, z.s. je spolkem nezávislým na politických stranách a hnutích a svoji činnost vyvíjí na demokratických principech.

Název: Příroda pro lidi, z.s. (dále jen „spolek“)
Sídlo: Radoškov 19, Přibyslavice, 664 83
IČ: 03912833

Základními účely spolku jsou:

Zlepšení kvality života na venkově
Podpora regionálního cestovního ruchu
Podpora různorodosti zemědělských a lesnických aktivit ve směru nezemědělské produkce a podpora extenzivního trvale udržitelného lesního hospodaření a podpora zaměstnanosti
Ochrana přírody a krajiny
Environmentální výchova a práce s dětmi
Vzdělávací činnost v oblasti lesnictví a zemědělství
Provádění myslivosti

K naplnění základních účelů spolek provádí tyto činnosti:

  •  Chrání přírodu a krajinu, snaží se zlepšovat stav životního prostředí (včetně realizace agroenviromentálních krajinotvorných programů a péče o zvěř)
  • Zajišťuje odbornou úroveň svých členů v oblasti trvale udržitelného hospodaření, ochrany přírody a myslivosti 
  • Vzdělává veřejnost v oblasti trvale udržitelného hospodaření, ochrany přírody a myslivosti (výukové programy, exkurze, kroužky, praktické cvičení)
  • Podílí se na podpoře turistiky (zejména venkovské zaměřené na agroenviromentální problematiku)
  • Má za cíl zakládat a udržovat naučné stezky, odpočinková místa
  • Zajišťuje jako podpůrnou činnost neziskovou obchodní činnost s knihami, suvenýry a další informační podporou
  • Organizuje a provádí kulturní a společenské akce
  • Má snahu vybudovat a provozovat informační centrum a malokapacitní ubytovací zařízení
  • Buduje zařízení služeb pro vzdělávání, výchovu, osvětu, pěší turistiku, cykloturistik a související sportovní vyžití

Při své činnosti spolek spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami na úseku vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti regionálního rozvoje ochrany přírody a krajiny, zemědělství, lesnictví a myslivosti včetně sportu.

   

   

Činnost spolku byla v roce 2017 finančně podpořena z Programu rozvoje Jihomoravského kraje DOTAČNÍHO PROGRAMU pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017.