Ing. Bc. Hana Máčková

Ing. Bc. Hana Máčková
Role v org. struktuře: 
Zastupitelka
Členka finančního výboru
Členka finančního výboru