Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, upravené vyhláškou Ministerstva vnitra č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, v platném znění

1. Název

Obec Přibyslavice

2. Důvod a způsob založení

Obec Přibyslavice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Kontaktní spojení

Sokolská 44
66483 Přibyslavice
Telefon: 546 440 292
E-mail: starosta@pribyslavice.net
WWW: www.pribyslavice.net
ID Datové schránky: xbwa6zk

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sokolská 44
66483 Přibyslavice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Sokolská 44
66483 Přibyslavice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00

    Pracovní doba podatelny

Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 14:30
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 14:30
Pátek 7:00 - 11:30 12:00 - 14:30

4.4 Telefonní čísla

546 440 292

4.5 Adresa internetové stránky

www.pribyslavice.net


4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Přibyslavice

Sokolská 44
66483 Přibyslavice

Technické parametry technických nosičů, na nichž lze předávat dokumenty v elektronické podobě:

 • CD, příp. DVD médium
 • USB flash disk.

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@pribyslavice.net

4.8 Datová schránka

xbwa6zk

5. Případné platby lze poukázat

MONETA Money Bank, a.s. - číslo účtu 9800129604, kód banky 0600

Platby jsou možné také v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Přibyslavice na adrese Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice.

6. IČO

00637548

7. DIČ

CZ00637548

8. Dokumenty

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce - zde naleznete schválený rozpočet obce včetně rozpočtových opatření a závěrečný účet obce, jakož i případné další dokumenty

9. Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17.

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o poskytování informací“).

Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba. V žádosti o informaci není třeba prokazovat právní či jiný zájem. Ze žádosti o informaci musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o poskytování informací. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. V případě elektronicky podávané žádosti musí být tato podána prostřednictvím elektronické podatelny, viz bod 4.7.

K podání žádosti lze použít formulář.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad.  Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona.

Poskytnuté informace_2019_01

Poskytnuté informace_2018_01

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti a další podání je možné podat následujícími způsoby:

 • Osobní podání (ústně či písemně) - na obecním úřadě: Obec Přibyslavice, Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice
 • Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na adresu podatelna@pribyslavice.net
 • Elektronické podání - prostřednictvím datové schránky ISDS xbwa6zk
 • Písemné podání poštou - na adresu obecního úřadu: Obec Přibyslavice, Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice
 • Telefonické podání – 546 440 292

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy České republiky.

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. – ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých zákonů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon

11.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce - dokumenty jsou také k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad pro rok 2024

Sazebník úhrad pro rok 2023

Sazebník úhrad pro rok 2022


12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. dosud nebylo vydáno.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy - dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


13.2 Výhradní licence

V současné době Obec Přibyslavice neposkytuje žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018


Povinně zveřejňované informace - § 5 ost. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnuté informace_2019_01

Poskytnuté informace_2018_01

Informace povinně zveřejňované dle jiných zákonů

1. Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD)

Obec Přibyslavice plní výkon sociálně právní ochrany dětí v rozsahu stanoveném zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Za výkon odpovídá starostka obce Ing. Iva Hadašová, a to v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hod. na OÚ Přibyslavice.

Starostka obce je v kontaktu s orgánem sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností Rosice, kde je výkon agendy zajištěn každý den v provozní době úřadu 
a mimo pracovní dobu systémem dosažitelnosti.

Podle ustanovení § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obecní úřad jako orgán sociálně-právní ochrany:

 • ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochranu jeho oprávněných zájmů a jmění
 • činí úkony směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Obecnímu úřadu vyplývají povinnosti vztahující se k péči o rodinu a děti s trvalým pobytem v územní působnosti úřadu jako správního orgánu, stejně jako povinnost zajistit neodkladnou pomoc dítěti, které se na území obce ocitne bez péče přiměřené jeho věku a trvalý pobyt v obci nemá.

 Orgány sociálně-právní ochrany dětí:

 • krajské úřady
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 • obecní úřady
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 • Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky

Oznámení případu je možné učinit na podatelně obecního úřadu osobně, emailem, telefonicky, datovou schránkou. Každý jednotlivý případ bude okamžitě zaevidován dle Zákona o SPOD a Směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19.9.2013 upravující rozsah evidence a obsah spisové dokumentace. Oznámení přijímá starostka, případně místostarosta nebo referentka. Kteří pak postupují dle pravidel obecního úřadu. Případ je zaregistrován do rejstříku a ihned dojde k vyhodnocení naléhavosti případu starostou případně místostarostou. V případě ohrožení života a zdraví dítěte je neprodleně přijmuto opatření k zajištění dítěte a poskytnutí neodkladné péče dítěti. Dále je kontaktován Městský úřad v Rosicích (městský úřad s rozšířenou působností). Informaci a podnět ohledně možného ohrožení dítěte může obecní úřad obdržet rovněž od kterékoliv fyzické osoby (§ 8 odst. 1 zákona o SPOD ), anebo např. ze školy, od lékaře, policie či jiného subjektu. Na obecní úřad se může s žádostí o pomoc obrátit i samo dítě, a to bez vědomí rodičů ( § 8 odst.1 zákona o SPOD ).


2. Informace pro občany o odpadovém hospodářství Obce Přibyslavice

Informace o odpadech za rok 2023

Informace o odpadech za rok 2022

Informace o odpadech za rok 2021


3. Registr oznámení veřejných funkčionářů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, v platném znění

Oznámení veřejných funkcionářů obce o majetku, činnostech, příjmech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, jsou součástí Centrálního registru oznámení vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Každý má právo do registru nahlížet zde.


4. Povinně zveřejňované informace dle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

Povinně zveřejňované informace dle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 naleznete zde


5. Povinně zveřejňované informace o výsledku kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2023

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2022

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2021


6. Návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz