Myslivecké sdružení Přibyslavice – Radoškov (dále jen MS) bylo založeno dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, dne 20.2.2003 za účelem pronájmu společenstevní honitby Honebního společenstva Přibyslavice (dále jen HS). HS je držitelem společenstevní honitby uznané dne 26.2.1993, která se nachází na území katastru obce  Přibyslavice a obce Radoškov.

Honební společenstvo sdružuje vlastníky honebních pozemků. Celková výměra honitby je 663,2 ha lesů, polí a vodních ploch.

Myslivost je řízena zákonem č. 449/ 2001 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami. Jako činnost byla zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví ČR, což potvrzuje, že se nejedná o běžnou činnost či koníček. Úsilí o zachování přírody a krajiny, její ochrana včetně ochrany volně žijící zvěře – to je hlavní náplň soudobé české myslivosti.

Členská základna MS sestává zejména z občanů s trvalým bydlištěm v katastrech obou obcí nebo blízkém okolí. Počet členů spolu s hosty se pohybuje dlouhodobě okolo 11 osob, v zastoupení všech věkových kategorií, různých profesí, vzdělání a s různými politickými názory. Většina z členů je současně držitelem honebního pozemku v honitbě.

Provozování myslivosti je pro většinu členů našeho sdružení součástí jejich životního stylu. Aktivně se nejen oni, ale i jejich rodinní příslušníci podílejí na každoroční organizaci myslivecké zábavy, na brigádách – například při údržbě poutního místa U Jakoubka, na organizování programů pro děti, výcviku loveckých psů a reprezentaci na kynologických, střeleckých a dalších akcích.

V naší honitbě hospodaříme hlavně se zvěří srnčí a divočáky. Drobnou zvěř – zajíce polního a bažanty u nás můžeme vidět jen málo a v naší honitbě se neloví. Početní stavy drobné zvěře se snažíme podpořit lovem lišek. Výjimečně se v honitbě vyskytuje i zvěř mufloní nebo daňčí. V posledních letech dochází k častějšímu výskytu dříve vzácných druhů zvěře – vydry obecné, norka amerického aj.

Negativními činiteli ovlivňujícími prostředí zvěře a její zdravotní stav jsou zvýšený pohyb osob, cyklistů a motorkářů i mimo vyznačené cesty, volně pobíhající psi a nárůst případů pytláctví. Pytláctví zejména srnčí zvěře je doloženo několika případy nálezů těl, nebo vývrhů zvěře v několika posledních letech. Na činnost MS má pak výrazný negativní vliv každoroční výskyt škod na polních kulturách, které mají na svědomí divočáci.

 

Fotogalerie