Koronavirus

     


Důležité odkazy

          

                                                       


Důležité kontakty

1212 Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem

!!!!! Dříve, než zavoláte na informační linku 1212, která je zahlcena stovkami dotazů, přečtěte si nejčastější otázky a odpovědi vypracované ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví na https://www.seznamzpravy.cz/clanek/informace-o-covid-93721.!!!!!!

725 191 370 Státní zdravotní ústav (nonstop)

724 810 106

725 191 367

773 768 994 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (po-pá 7:00 - 17:00)

800 129 921 Speciální infolinka Jihomoravského kraje (po-pá 7:00 - 19:00)


V případě pozorování příznaků onemocnění nebo návratu z rizikových oblastí doporučujeme nejdříve konzultaci s Vaším ošetřujícím praktickým lékařem. Při vážných stavech prosím neprodleně volejte linku 155, na které uveďte obavy z nákazy koronavirem (COVID-19). K dispozici je také speciální informační linka Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje: 773 768 994.


Důležitá krizová opatření

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o povinnosti nošení ochranných prostředků cest dýchacích na území ČR (25.5.2020)

Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádné opatření ze dne 25. května 2020, kterým se s účinností ode dne 26. května 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 

Zákaz se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby pečující v dětské skupině,

c) děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,

d) studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,

e) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

f) osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby blízké,

g) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,

h) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

i) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny podmínky podle bodu 3, blíže viz,

j) moderátory, redaktory a obdobné osoby vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny podmínky podle bodu 3, blíže viz,

k) pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-i to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

l) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí a čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěže teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí a čtvrté,

m) zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

n) plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry.

 

 

Které naleznete zde.


 

Přílohy