Vydáno: 9. 10. 2017

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice ve čtvrtek dne 12.10.2017 od 18.30 hodin v sále hasičské zbrojnice v Přibyslavicích.

Navržený program jednání:

 • Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Seznámení s přijetím rozpočtového opatření č. 6/2017
 • Schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Přibyslavice č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Schválení návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu elektrické přípojky k novostavbě RD Růda Radek, p.č. 929/2
 • Schválení návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí pro stavbu elektrické přípojky k pozemku p.č. 548, 549/1 v k.ú. Radoškov, Blažek René
 • Schválení úpravy v rozpočtu z důvodu výstavby sběrných míst pro tříděný odpad v obci
 • Projednání financování projektu Obnovy rybníka v Přibyslavicích
 • Schválení záměru prodeje pozemku p.č. 116 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše pod trafostanicí
 • Stanovení ceny pozemků – ostatní plocha (ostatní komunikace)
 • Diskuse
 • Závěr

 

Sbor dobrovolných hasičů bude v sobotu 14. října 2017 v obci provádět sběr železa a drobného elektrozařízení. Žádáme občany, aby sběr připravili na vhodné místo před domem.