Vydáno: 7. 3. 2018

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo konání:                Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:                  9. 3. 2018 od 18.00 hodin

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

Navržený program jednání:

 • Informace o přijetí rozpočtových opatření č. 9/2017 a 1/2018
 • Schválení účetní závěrky MŠ Přibyslavice
 • Schválení výsledku hospodaření MŠ Přibyslavice a převod do rezervního fondu
 • Schválení záměru na prodej lesních pozemků parc. č. 712 a 713/16, oba v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
 • Schválení směny pozemku parc. č. 420/31 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
 • Schválení záměru na pronájem nebytových prostor budovy na ulici U Zvoničky č. p. 148
 • Projednání žádosti o odkoupení části pozemku parc. č. 483/2 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
 • Schválení odkupu pozemků na ulici Mistrovská včetně návrhu Kupní smlouvy
 • Schválení vyhlášky o nočním klidu
 • Schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „Radoškov, rozš, NNk,parc. č.153/1“
 • Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene se společností FVE 16 s.r.o.

 

Diskuse.

Závěr.

 

Oznamuji, že vybírám vodné za 4.Q 2017 a místní poplatky ze psů a za odpady na tento rok.