Vydáno: 8. 12. 2022

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo konání:             Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:              14. 12. 2022 od 18.00 hodin

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

Navržený program jednání:

 1. Vzetí na vědomí závěrečného účtu a účetní závěrky DSO Devět křížů za rok 2021
 2. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2023
 3. Schválení střednědobého výhledu obce na roky 2024-2025
 4. Stanovení Plánu inventarizací na rok 2022
 5. Zpráva o činnosti finančního výboru
 6. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 7. Schválení přídělu do Fondu obnovy vodohospodářského majetku
 8. Stanovení výše vodného a stočného na rok 2023
 9. Schválení Změny č. 1 Územního plánu Přibyslavice
 10. Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 8. 10. 2004 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 4. 2021 – budova čp. 15
 11. Diskuze
 12. Závěr