Vydáno: 8. 12. 2020

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

 

Místo konání:             Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:              8. 12. 2020 od 17.30 hodin

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

Navržený program jednání:

 1. Informace o přijetí rozpočtového opatření č. 4/2020
 2. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2021
 3. Schválení návrhu střednědobého výhledu na roky 2022-23
 4. Stanovení Plánu inventarizací na rok 2020
 5. Schválení přídělu do fondu Obnovy vodohospodářského majetku
 6. Stanovení výše vodného a stočného na rok 2021
 7. Schválení podání žádosti o dotaci – rekonstrukce budovy Salajka
 8. Schválení podání žádosti o dotaci – rekonstrukce víceúčelového hřiště
 9. Schválení podání žádosti o dotaci – rekonstrukce místních komunikací
 10. Projednání žádosti o odkup části pozemku parc. č. 62 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
 11. Projednání žádosti o směnu částí pozemků parc. č. 396 a 958, oba v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
 12. Schválení pronájmu nebytových prostor budovy Salajka
 13. Schválení návrhu na prominutí úhrady nájemného v objektu Salajka   z důvodu nuceného uzavření provozovny
 14. Zpráva o činnosti finančního výboru
 15. Diskuse
 16. Závěr