Vydáno: 31. 7. 2019

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo konání:             Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:              5. 8. 2019 od 18.00 hodin

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

Navržený program jednání:

 1. Informace o přijetí rozpočtových opatření č. 6 a 7/2019
 2. Vzetí na vědomí závěrečného účtu a účetní závěrky DSO za rok 2018
 3. Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 12133901 o poskytnutí podpory ze SFŽP
 4. Schválení Smlouvy o dílo se společností M-SILNICE a.s.
 5. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 538/158
 6. Schválení dotace pro spolek TJ Sokol Přibyslavice
 7. Projednání žádosti o odkup pozemku p.č. 956/45 o výměře 9 m2
 8. Projednání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 682/2 o výměře 343 m2
 9. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 7/2
 10. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1043
 11. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 538/48
 12. Zápis z jednání kontrolního výboru

Diskuse.

Závěr.