Vydáno: 26. 10. 2022

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo konání:             Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:              1. 11. 2022 od 18.00 hodin

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

Navržený program jednání:

  1. Informace o přijetí rozpočtových opatření č. 7,8/2022
  2. Schválení Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě VB/204/22
  3. Schválení prodeje pozemku parc. č. 956/27 v k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
  4. Projednání prodeje části pozemku parc. č. 549/2 v k.ú. Radoškov
  5. Projednání připravovaného projektu „Rekonstrukce veřejných prostranství v centru obce“ – část ulice Dlouhá a U Zvoničky
  6. Diskuze
  7. Závěr