Vydáno: 24. 10. 2018

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo konání:             Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:              30. 10. 2018 od 18.00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva.

Složení slibu členy zastupitelstva.

Navržený program jednání:

 • Určení ověřovatelů a zapisovatele
 • Schválení programu jednání
 • Volba starosty a místostarosty
 • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
 • určení způsobu volby starosty a místostarosty
 • volba starosty
 • volby místostarosty
 • Zřízení finančního a kontrolního výboru
 • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 • volba předsedy finančního výboru
 • volba předsedy kontrolního výboru
 • volba členů finančního výboru
 • volba členů kontrolního výboru
 • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 • Schválení zástupců obce do svazku obcí 9 křížů

Diskuse.

Závěr.