Vydáno: 14. 4. 2020

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

 

Místo konání:                Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:                  16. 04. 2020 od 18.00 hodin

 

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

 

Navržený program jednání:

 

  1. Schválení závěrečného účtu obce Přibyslavice za rok 2019
  2. Schválení účetní závěrky obce Přibyslavice za rok 2019
  3. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností M_SILNICE a.s. na základě Změnového listu č. 2
  4. Schválení prodeje pozemku parc. č. 682/2 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
  5. Schválení návrhu na prominutí úhrady nájemného v objektu Salajka z důvodu nuceného uzavření provozovny na základě Usnesení Vlády ČR (Sbírka zákonů č. 82/2020) ze dne 14. března 2020 č. 211, o přijetí krizového opatření
  6. Schválení zmařené investice – PD Rekonstrukce Obecního úřadu a Mateřské školy Přibyslavice
  7. Schválení zmařené investice – PD Novostavba sokolovny Přibyslavice p.č. 93
  8. Diskuse
  9. Závěr