Vydáno: 13. 3. 2017

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

 

Místo konání:             Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:               14. 3. 2017 od 18.45 hodin

 

 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

 

Navržený program jednání:

 

-         Schválení rozpočtového opatření č. 8/2016

-         Schválení účetní závěrky MŠ Přibyslavice za rok 2016

-         Schválení výsledku hospodaření MŠ Přibyslavice za rok 2016

-         Schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro vybudování přípojky k nemovitosti pana Konečného v k.ú. Radoškov

-         Schválení obecně závazné vyhlášky Obec Přibyslavice č. 1/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností na území Obec Přibyslavice

-         Schválení odkupů pozemků na ul. U Hřiště do vlastnictví Obce Přibyslavice včetně kupní smlouvy

-         Schválení přijetí darovaného pozemku parc. č. 1/2 v k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše do vlastnictví Obec Přibyslavice včetně darovací smlouvy

-         Schválení provozního řádu tenisového kurtu a víceúčelové budovy U Zvoničky č.p. 148

-         Schválení záměru pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 148

-         Informace o změně rozpočtových položek

 

 

Diskuse.

Závěr.

 

 

 

Připomínám, že vybíráme vodné za 4.Q 2016