Vydáno: 12. 7. 2017

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva Obce Přibyslavice

Místo konání:             Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:               20. 7. 2017 od 18:30 hodin

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

Navržený program jednání:

 • Oznámení přijetí rozpočtového opatření č. 3 a 4/2017
 • Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na nákup pomocné techniky na základě dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017.
 • Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na nákup přívěsu na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020.
 • Schválení Smlouvy o spolupráci pro stavbu „II/602 a III/3798 Přibyslavice průtah, zvýšení dopravní bezpečnosti“ mezi Obcí Přibyslavice a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje
 • Stanovení ceny věcného břemene – služebnosti, která spočívá v právu uložení kanalizačního potrubí, přístupu a příjezdu k vedení, vstupu na pozemky za účelem údržby a oprav ve prospěch oprávněného v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše, Obec Přibyslavice, okres Brno-venkov
 • Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro vybudování elektrické přípojky ke stavbě RD pana Floriána v Radoškově
 • Schválení Záměru směnit pozemek parc. č. 654/8 ve vlastnictví obce za pozemek parc. č. 686/3, který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 686/2, vše v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
 • Schválení Záměru směnit pozemek parc. č. 979/2, který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 979, za pozemek parc. č. 460/3, který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 460, vše v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
 • Projednání žádosti společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o odkoupení pozemku pod stávající trafostanicí v obci Přibyslavice
 • Diskuse
 • Závěr