Vydáno: 11. 12. 2023

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo konání:             Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:              14. 12. 2023 od 18.00 hodin

Navržený program jednání:

 1. Informace o přijetí rozpočtového opatření č. 8/2023
 2. Vzetí na vědomí závěrečného účtu a účetní závěrky DSO Devět křížů za rok 2022
 3. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2024
 4. Schválení střednědobého výhledu obce na roky 2025-2026
 5. Stanovení Plánu inventarizací na rok 2023
 6. Stanovení výše vodného a stočného na rok 2024
 7. Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
 8. Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 9. Schválení obecně závazné vyhlášky k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
 10. Schválení obecně závazné vyhlášky o spalování rostlinných materiálů
 11. Schválení obecně závazné vyhlášky o spalování rostlinných materiálů o regulaci hlučných činností
 12. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK087356/23/OKH
 13. Schválení Kupní smlouvy č. KS-4/2023
 14. Schválení Kupní smlouvy č. KS-5/2023
 15. Schválení Smlouvy směnné k nemovitým věcem č. SM-2/2023
 16. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-014330081926/006-YPM
 17. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SB/164/23
 18. Projednání možnosti prodeje pozemků parc. č. st. 61, 236/1, 236/2 a 236/3, vše v k. ú. Radoškov
 19. Diskuze
 20. Závěr

Žádáme občany z Radoškova, aby nechali nádoby na domovní odpad připravené k vysypání.

Náhradní svoz proběhne v nejbližších dnech.