Vydáno: 10. 5. 2017

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

 

Místo konání:             Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:              16. 5. 2017 od 18.45 hodin

 

 

 

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

 

Navržený program jednání:

 

-         Schválení rozpočtového opatření č. 2/2017

-         Schválení účetní závěrky Obce Přibyslavice za rok 2016

-         Schválení návrhu závěrečného účtu Obce Přibyslavice za rok 2016

-         Schválení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene pro vybudování přípojky k novostavbě RD manželů Veselých na ulici U Hřiště

-         Schválení Záměru smluvně zřídit právo stavby k pozemkům parc. č. 910/83, 910/84, 910/85, vše v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše – Solar Global, a.s. – výstavba fotovoltaické elektrárny a velkokapacitního bateriového systému

-         Schválení Záměru prodat část pozemku parc. č. 654/2 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

-         Projednání žádosti Úpravy majetkoprávních vztahů k pozemkům parc. č. 740/99 a 981, oba v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

-         Projednání žádosti o změnu Územního plánu Obce Přibyslavice

-         Projednání žádosti o koupi pozemku (nebo jeho části) parc. č. 159/86 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

 

 

Diskuse.

Závěr.