Vydáno: 10. 12. 2018

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo  konání :             Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas :                13.12.2018 od 18.15 hodin

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

 

Navržený program jednání:

 

  1. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2019
  2. Schválení návrhu střednědobého výhledu obce na roky 2020 a 2021
  3. Schválení rozpočtového opatření č. 8/2018
  4. Zpráva o činnosti výborů
  5. Plán inventarizací na rok 2018
  6. Informace o výši vodného a stočného na rok 2019
  7. Schválení dohody o narovnání vzájemných práv a povinností ohledně nemovitosti p.č.st. 61 a 236/1 v k.ú. Radoškov
  8. Projednání návrhu na odkup pozemků p.č.st. 61 a 236/1 v k.ú. Radoškov

 

Diskuse.

Závěr.