Vydáno: 9. 6. 2016

Stav: Odesláno

Na obecní úřad byly předány nalezené klíče. Jedná se o svazek 10 různých klíčů s přívěskem delfína. 

Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě.

 

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva Obce Přibyslavice

Místo konání:               Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:                 16. 6. 2016 od 18.00 hodin

 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

 Navržený program jednání:

-         Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2016

-         Závěrečný účet obce Přibyslavice za rok 2015

-         Účetní závěrka obce Přibyslavice za rok 2015

-         Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030031391/002, elektrická přípojka Božek Vl., parc. č. 159/13

-         Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/B/25576/2016-HSPH

-         Schválení dofinancování nákupu dopravního automobilu pro jednotku SDH Obce Přibyslavice

-         Projednání žádosti o dotaci podanou organizací TJ Sokol Přibyslavice a schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace

-         Žádost o odkoupení nebo přenechání za náhradní činnost kamenných sloupků před bývalou školou v Radoškově

-         Diskuze

-         Závěr