Vydáno: 13. 6. 2016

Stav: Odesláno

Hlášení místního rozhlasu dne 13.6.2016

  1. Ve čtvrtek 16.6. v Přibyslavicích a v pátek 17.6.2016 v Radoškově budou pracovníkem společnosti e.on provedené odečty stavu elektroměrů v domácnostech. Pokud nemáte volně přístupný elektroměr, zanechte lístek se stavem elektroměru u sousedů nebo na jiném vhodném přístupném místě. Můžete také volat na telefon 603 910 351 nebo poslat zprávu emailem na adresu novotnypedy@seznam.cz
  2. Informujeme Vás o konání zasedání zastupitelstva Obce Přibyslavice, které bude ve čtvrtek 16.6.2016 od 18.00 hodin na sále hasičské zbrojnice

Navržený program jednání:

-         Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2016

-         Závěrečný účet obce Přibyslavice za rok 2015

-         Účetní závěrka obce Přibyslavice za rok 2015

-         Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030031391/002, elektrická přípojka Božek Vl., parc. č. 159/13

-         Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/B/25576/2016-HSPH

-         Schválení dofinancování nákupu dopravního automobilu pro jednotku SDH Obce Přibyslavice

-         Projednání žádosti o dotaci podanou organizací TJ Sokol Přibyslavice a schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace

-         Žádost o odkoupení nebo přenechání za náhradní činnost kamenných sloupků před bývalou školou v Radoškově

-         Diskuze

-         Závěr

  1. Připomínáme, že do konce června se platí stočné za rok 2016 ve výši 900,- Kč na osobu nebo objekt k rekreaci a to v hotovosti do pokladny na obecním úřadě nebo převodním příkazem na číslo účtu 9800129604/0600, v.s. 2321+číslo objektu. Zároveň žádáme zástupce za dům (jeden z vlastníků), aby se dostavil na obecní úřad k podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod.