Doručení datové zprávy osobně nebo pozemní poštou na podatelnu: Obecní úřad Přibyslavice

Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Přibyslavice datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

 • Místo podání datové zprávy:
  Obecní úřad Přibyslavice, Sokolská 44, 66483 Přibyslavice
 • Časová možnost podání:
 • Pozemní poštou:
  kdykoliv
 • Osobně:
  v úřední dny podatelny
 • Potvrzení přijetí:
 • Pozemní poštou:
  převzetí se nepotvrzuje
 • Osobně:
  v den převzetí datové zprávy
 • Úřední dny podatelny:
  pondělí: 8:00-12:00 12:30-17:00

  středa: 8:00-12:00 12:30-16:00

Prostudujte před odesláním

 • Upozornění

  Upozornění

  1. Na uvedené el. adrese jsou přijímána všechna podání učiněná v elektronické podobě, podepsaná elektronicky.
  2. Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
  3. Elektronický podpis podání, musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
  4. Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
  5. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.
 • Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

  Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

  Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

  1. Kontrola elektronické datové zprávy:

   1. zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
   2. zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
   3. zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
   4. elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele
  2. Potvrzení doručení datové zprávy

   Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:

   VZOR:

   Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Přibyslavice, na elpodatpribyslavice@volny.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

   Identifikátor dokumentu
   S pozdravem
   Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

  3. Seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Přibyslavice, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.

   Jméno a příjmení Č. certifikátu Vydavatel kvalif. certifikátu
   Hana Kvasnicová    
 • Technické parametry datové zprávy

  Technické parametry datové zprávy

  Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obecní úřad Přibyslavice postupovat v souladu s platnou legislativou.

  1. Technické parametry přijímaných datových zpráv

   Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .jpg, .jpeg.
   Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MByte

  2. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

   Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM

  3. Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.

   Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

 • Seznam právních předpisů

  Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Přibyslavice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

  Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  1. musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  2. nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno