DSO Devět křížů

Dobrovolný svazek obcí Devět křížů

Dobrovolný svazek obcí Devět křížů (dále jen „svazek“) byl založen zakladatelskou smlouvou dle zákona o obcích č. 367/1990 Sb., ve znění zákona č. 302/1990 Sb., v platném znění a podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jehož založení schválily obce zastoupené pověřenými zástupci na své zakládající valné hromadě konané dne 7. 11. 1995.

Členy svazku jsou:             Obec Lesní Hluboké
                                                    se sídlem Lesní Hluboké č.p. 46, 664 83 Lesní Hluboké
                                                    zastoupená Ing. Vladimírem Ryšánkem, starosta obce
                                               Obec Přibyslavice
                                                  se sídlem Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice
                                                    zastoupená Ing. Ivou Hadašovou, starostkou obce
 

Účelem svazku je zásobování pitnou vodou především členy svazku.

Svazek je samostatným právním subjektem nesoucím právní a majetkovou odpovědnost za svou činnost, samostatně hospodařícím na svůj účet. Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj.

Orgány svazku jsou valná hromada, předsednictvo, kontrolní a revizní komise. Funkci předsednictva plní valná hromada.

Pro období listopad 2014 – listopad 2018 je Obec Přibyslavice ve svazku zastoupena 3 členy, a to:

Aleš Tunkr, předseda svazku                                          tel.: 608 980 447
Vítězslav Božek, člen
Hana Máčková, člen

Pro období listopad 2014 – listopad 2018 je Obec Lesní Hluboké ve svazku zastoupena 3 členy, a to:

Ing. Vladimír Ryšánek, místopředseda svazku           tel.: 724 183 446
Josef Hotárek, člen                                                            tel.: 733 353 925
Jiří Hotárek, člen                                                                tel.: 603 333 122

 

Sídlo svazku: Dobrovolný svazek obcí Devět křížů, Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice

IČO: 652 649 08

 

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2018

Návrh střednědobého výhledu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů na roky 2019, 2020

Schválený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Devět křížů za rok 2016

Schválený rozpočet pro rok 2017 a schválený rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 Dobrovolného svazku obcí Devět křížů

Rozbor vody ze dne 9.9.2016