Dotace

14. Revitalizace budovy Salajka - Multifunkční objekt Přibyslavice

Projekt "Revitalizace budovy Salajka - Multifunkční objekt Přibyslavice", realizovaný v letech 2021, 2022 a 2023, je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+, dotační titul Rekonstrukce a přestavby veřejných budov a Jihomoravským krajem z dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022 a z dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023.

Povinná publicita_Revitalizace budovy Salajka - Multifunkční objekt Přibyslavice_MMR

Povinná publicita_JMK

13. Modernizace víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice

Projekt "Modernizace víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice", realizovaný v letech 2021 a 2022, je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+, dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

Celkové náklady projektu činily 2.714.587,81 Kč, z toho příspěvek z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj byl ve výši 1.906.329,- Kč a příspěvek Obce Přibyslavice 808.258,81 Kč.

Povinná publicita_Modernizace víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice_MMR

     Modernizace víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice  Modernizace víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice

     Modernizace víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice  Modernizace víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice

     Modernizace víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice  Modernizace víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice

12. Oprava MK Přibyslavice

Projekt "Oprava MK Přibyslavice", realizovaný v roce 2021, byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací, a dále Jihomoravským krajem v rámci programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021, dotační titul Opravy místních komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě.

Celkové náklady projektu činily 2.712.937,35 Kč, z toho příspěvek z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj byl ve výši 1.817.000,- Kč, příspěvek z rozpočtu Jihomoravského kraje 250.000,- Kč a příspěvek Obce Přibyslavice 645.937,35 Kč.

Povinná publicita_Oprava MK Přibyslavice_MMRPovinná publicita_Oprava MK Přibyslavice_JMK

Ulice Dlouhá

     Ulice Dlouhá  Ulice Dlouhá

     Ulice Dlouhá  Ulice Dlouhá

Ulice Sokolská

     Ulice Sokolská  Ulice Sokolská

     Ulice Sokolská  Ulice Sokolská

11. II/602 a III/3798 Přibyslavice průtah, zvýšení dopravní bezpečnosti

     Fotka silnice  Fotka silnice

     Fotka silnice  Fotka silnice

     Fotka silnice  

10. Obnova rybníka v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

Projekt "Obnova rybníka v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše" byl dále spolufinancován Jihomoravským krajem v rámci dotačního pogramu Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2018 ve výši 300.000,-Kč

     Fotka rybníka  Fotka rybníka

     Fotka rybníka  Fotka rybníka

       

       

 

9. Dětské hřiště - Radoškov a OtmarovLogo MMR

Projekt "Dětské hřiště - Radoškov a Otmarov", realizovaný v roce 2018, byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Projekt řešil rekonstrukci dvou dětských hřišť, a to na ul. Otmarov v Přibyslavicích, kde byl vyměněn herní prvek - dvojitá řetězová houpačka, a v obecní části Radoškov, kde byla umístěná nová herní sestava - opičí dráha se skluzavkou. Dále byly na obou hřištích umístěny lavičky, vybudovány nové dopadové plochy a oplocení.

Celkové náklady projektu činily 811.112,- Kč, z toho příspěvek z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR byl ve výši 400.000,- Kč a příspěvek Obce Přibyslavice ve výši 411.112,-Kč.

       

       

 

8. Přívěs pro jednotku SDH PřibyslaviceLogo JMK

 

Projekt "Přívěs", realizovaný v roce 2017, byl spolufinancován Jihomoravským krajem v rámci dotačního pogramu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020

Projekt zahrnoval pořízení přívěsného vozíku Euro A1300/E3-170 pro jednotku SDH Přibyslavice k převozu požární stříkačky.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 60.950,- Kč, z toho příspěvek z rozpočtu Jihomoravského kraje 42.000,- Kč a příspěvek z rozpočtu Obce Přibyslavice 18.950,- Kč.

     

 

7. Nákup pomocné technikyLogo JMK

 

Projekt "Nákup pomocné techniky", realizovaný v roce 2017, byl spolufinancován Jihomoravským krajem v rámci dotačního pogramu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, dotačního podprogramu Podpora rozvoje venkova JMK 2017

Projekt zahrnoval pořízení svahového mulčovače STARK KDL 160, čelní šípové radlice PDZ 24 a zametacího kartáče ZM 2000.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 364.694,- Kč, z toho příspěvek z rozpočtu Jihomoravského kraje 170.000,- Kč a příspěvek z rozpočtu Obce Přibyslavice 194.694,- Kč.

       

       

 

6. Přibyslavice - Dopravní automobilLogo MVCR

 

Projekt "Přibyslavice - Dopravní automobil", realizovaný v roce 2016, byl spolufinancován Ministerstvem vnitra v rámci Programu dotace pro jednotky SDH obcí a dále Jihomoravským krajem na základě žádosti o individuální dotaci JMK 2016 na realizaci projektu "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH". 

Projekt řešil pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Přibyslavice. Byl zakoupen Logo JMKnový vůz Ford Transit Kombi V363 L3 pro 9ti člennou posádku.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 1.003.359,- Kč, z toho příspěvek z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra 450.000,- Kč, příspěvek z rozpočtu Jihomoravského kraje 300.000,- Kč a příspěvek Obce Přibyslavice 253.359,- Kč.

       

 

5. Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Přibyslavice                           LOGO OPŽP

Projekt "Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Přibyslavice", realizovaný v roce 2015, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, název prioritní osy 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a světu.

Projekt řešil vybudování zahrady v přírodním stylu při mateřské škole v obci Přibyslavice. Nově vzniklá zahrada je využita k environmentálnímu vzdělávání a rozvoji dětí předškolního věku. Byla vytvořena "přírodní učebna", která podporuje výchovu dětí v oblasti životního prostředí, stimuluje jejich zájem o přírodu, tvořivost a sociální chování. 

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 1.403.447,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie 1.192.929,95 Kč, příspěvek SFŽP ČR 70.172,35 Kč a příspěvek Obce Přibyslavice 140.344,70 Kč.

     Zahrada 1  Zahrada 2 

     Zahrada 3  Zahrada 4

     Zahrada 5  Zahrada 6

 

4. Revitaliace denní místnosti - herny v MŠ Přibyslavice Logo MMR

Projekt "Revitaliace denní místnosti - herny v MŠ Přibyslavice", realizovaný v roce 2015, byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Projekt řešil stavební úpravy stropu, stěn a podlahy. Došlo ke snížení a zaizolování stropu, zateplení podlahy včetně nové krytiny, byly provedeny nové eletrorozvody včetně nového osvětlení a místnost byla osazena 4 ks světlovodů, které zajistily její dostatečné denní osvětlení.

Celkové náklady projektu činily 567.984,- Kč, z toho příspěvek z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR 391.150,- Kč a příspěvek Obce Přibyslavice 176.834,- Kč.

   Školka 1 Školka 2

 

3. Kanalizace a ČOV Přibyslavice

Kanalizace a ČOV Přibyslavice

   Fotka ČOV Přibyslavice Fotka ČOV Přibyslavice 

2. Rozšíření separace a svozu bioodpadů v obci PřibyslaviceLOGO OPŽP

Projekt "Rozšíření separace a svozu bioodpadů v obci Přibyslavice", realizovaný v letech 2014-2015, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt navázal na samostatný projekt "Kompostárna Přibyslavice" a podpořil rozšíření systému sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů na území obce Přibyslavice. Při realizaci projektu byl pořízen kontejnerový nosič, kontejnery (8 m3) v počtu 2 ks, kontejner (4 m3) v počtu 1 ks a štěpkovač. Projektovaná kapacita sběru a svozu bioodpadů je cca 30 t/rok. 

Celkové náklady projektu činily 1.063.590,- Kč. Způsobilé výdaje projektu činily 901.087,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie 765.923,- Kč, příspěvek SFŽP ČR 45.054,- Kč a příspěvek Obce Přibyslavice 90.110,- Kč.

 

1. Kompostárna Přibyslavice LOGO OPŽP

Projekt "Kompostárna Přibyslavice", realizovaný v letech 2014-2015, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt podpořil zřízení kompostárny - malé zařízení do 149 t/rok, které slouží pro obec Přibyslavice pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (dle ust. § 33b odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Při realizaci projektu byl pořízen traktor Zetor Proxima PLUS 90 s čelním nakladačem a vibrační deska - síto.

Celkové náklady projektu činily 1.360.282,- Kč. Způsobilé výdaje projektu činily 1.206.975,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie 1.025.928,- Kč, příspěvek SFŽP ČR 60.348,- Kč a příspěvek Obce Přibyslavice 120.699,- Kč.

      Vibrační deska_síto